Logo

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najciekawsze informacje i aktualności regionu
Urząd Miasta Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bramajury.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-12 .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.

 1. Nieprawidłowa struktura nagłówkowa strony.
 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Teper, dostepnosc@czestochowa.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 37 07 594. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta Częstochowy, w których świadczone są usługi

  1. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
   Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Jerzego Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, na wprost wejścia znajduje się stanowisko portierni, po lewej stronie od wejścia i portierni zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Stanowisko Informacji Ogólnej znajduje się na parterze w holu głównym budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Dostęp do Sali Sesyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostosowany jest poprzez zamontowanie pochylni. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są również korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w każdej kondygnacji w sektorze B. W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od ul. Jerzego Waszyngtona oraz 3 na dziedziniec wewnętrzny. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku, w Informacji Ogólnej (parter) znajduje się pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących. W holu głównym znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille´a (tj. windy, Informacji Ogólnej, Kancelarii, toalety dla osób z niepełnosprawnościami). Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707203).

 

  1. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5
   Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Jerzego Waszyngtona. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, na wprost wejścia znajduje się stanowisko portierni, po prawej stronie portierni zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko Informacji Ogólnej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po lewej stronie od wejścia, za stanowiskiem Informacji Ogólnej. W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od ul. Jerzego Waszyngtona oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na parterze budynku znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille´a (tj. windy, Informacji Ogólnej, toalety dla osób z niepełnosprawnościami). Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707750) od poniedziałku do piątku w godzinach o 8.00 do 15.00, przy czym we wtorki obsługa interesantów odbywa się do godz. 17.00.

 

  1. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21
   Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Jana III Sobieskiego oraz dwa dodatkowe wejścia: 1 od ul. Marszałka Ferdynanda Focha oraz 1 od ul. Śląskiej. Wejścia usytuowane są na poziomie wysokiego parteru, do których prowadzą schody. Wejście od ul. Jana III Sobieskiego wyposażone jest w platformę transportową, obok schodów umieszczony jest dzwonek dla osób zainteresowanych pomocą przy obsłudze urządzenia. Dzwonek wzywa portiera. Pozostałe wejścia nie posiadają wind ani schodów ruchomych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Po lewej stronie od wejścia głównego, na parterze, znajduje się stanowisko portierni. Wewnątrz budynku znajduje się platforma transportowa, która służy do poruszania się pomiędzy kondygnacjami. W piwnicy budynku znajduje się również Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy, wejście z pochylnią od ul. Marszałka Ferdynanda Focha. Obiekt nie posiada windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od ul. Jana III Sobieskiego, 2 od ul. Marszałka Ferdynanda Focha i 1 od ul. Śląskiej. Wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

  1. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45 A
   Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Placu Biegańskiego, usytuowane na poziomie chodnika zewnętrznego. Korytarz i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony Placu Biegańskiego oraz 1 od ul. Karola Szymanowskiego. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  2. Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65
   Do lokalu prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio od Alei Najświętszej Maryi Panny w formie pochylni. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne jest pomieszczenie główne, w którym pracuje obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Oznaczono wyjście ewakuacyjne od Alei Najświętszej Maryi Panny. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  3. Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Pokoju 44
   Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na I piętrze budynku. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od Alei Pokoju, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku ochraniane jest daszkiem, posiada automatycznie otwierane drzwi o szerokości 100 cm. Kolejne drzwi wyposażone w samozamykacz, otwierają się manualnie, pochwyt znajduje się na wysokości umożliwiającej otwarcie drzwi osobom ze szczególnymi potrzebami. Po wejściu do budynku szeroki hol umożliwia swobodę ruchu. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, powierzchnia manewrowa jest zapewniona. W budynku znajdują się dwie windy. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po prawej stronie od wejścia do budynku. Budynek posiada wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie Zespołu znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille´a (tj. toalety dla osób z niepełnosprawnościami, numerów pokoi pracowniczych i gabinetów lekarskich). Nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  4. Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Bialskiej 20
   Do budynku prowadzi jedno główne wejście usytuowane na poziomie chodnika zewnętrznego, pozbawione schodów. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego znajdują się na jednym poziomie, są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu po lewej stronie. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przed budynkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  5. Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 24
   Do lokalu prowadzi wejście bezpośrednio od ul. Feliksa Nowowiejskiego, na poziomie chodnika zewnętrznego. Korytarz i pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej (Referat Przeciwdziałania Uzależnieniom) znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  6. Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 26
   Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście usytuowane na poziomie chodnika zewnętrznego. Korytarz i pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej (Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej) znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W lokalu, w korytarzu po prawej strony od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przed budynkiem. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

 1. Lokale Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Legionów 52
  Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli oraz Miejska Pracownia Urbanistyczno –Planistyczna mieszczą się w budynku na 2 piętrze. Wejście główne bezpośrednio z parkingu znajduje się od wschodniej strony budynku. Wejście główne wyposażone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ma bezpośredni dostęp do windy. Korytarze, dojścia do windy oraz wyjście główne oznakowane są za pomocą ścieżek dotykowych (tj. pasy prowadzące, pola uwagi). Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. W budynku znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne: 2 wyjścia na tył budynku, 1 z piwnic na plac parkingowy oraz 1 wyjście główne na plac parkingowy. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 2. Lokal Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 3/5
  Do lokalu prowadzą 3 wejścia: 2 od ul. Śląskiej i 1 od ul. Juliana Tuwima. Jedno z wejść od ul. Śląskiej wyposażone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W lokalu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie posiada oznaczonej drogi ewakuacyjnej. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Aplikacja mobilna

Urząd Miasta Częstochowy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 1. Aplikacja mobilna miasta Częstochowy
 2. Brama na Jurę
 3. LEPSZA CZĘSTOCHOWA 

Korzystamy z cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...